برنامه های وفاداری

مناسبت ها

به مناسبت سالروز تولد 100,000 ریال شارژ کیف پول و 0.00 امتیاز از باشگاه هدیه بگیرید.

شرکت در نظرسنجی

به ازای شرکت در نظرسنجی خرید 50,000 ریال شارژ کیف پول و 0.00 امتیاز از باشگاه هدیه بگیرید.

پلکان وفاداری باشگاه

درباره ویژگی ها و شرایط رده بندی غیر فعال بدانید :

  • مشتریان از امتیاز 1.00 تا امتیاز 25.00 در این پلکان قرار میگیرند.
اطلاعات تکمیلی

درباره ویژگی ها و شرایط رده بندی برنزی بدانید :

  • مشتریان از امتیاز 25.00 تا امتیاز 50.00 در این پلکان قرار میگیرند.
اطلاعات تکمیلی

درباره ویژگی ها و شرایط رده بندی نقره ای بدانید :

  • مشتریان از امتیاز 50.00 در این پلکان قرار میگیرند.
اطلاعات تکمیلی